měření PRACHU (Kategorizace, pracovní prostředí, přijetí opatření...)

Autorizované měření prachuAkreditovaná měření prachu v pracovním prostředí, technická měření, poradenství a konzultace

Pošlete nám Email: mertex@mertexlab.cz

AUTORIZOVANÉ (AKREDITOVANÉ) MĚŘENÍ

Prachu

za účelem:

• PŘIJETÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ EXPOZICE

ve smyslu ochrany zdraví zaměstnanců dle § 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb. a § 7 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

KATEGORIZACE PRACÍ

dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění

formou měření faktoru prachu prostřednictvím akreditované nebo autorizované laboratoře.

(akreditované měření prachu)

(autorizované měření prachu v pracovním prostředí)

Prach

• přípustný expoziční limit (PEL) se vztahuje podle povahy prachu buď na hodnoty vyjádřené v mg.m-3 nebo, jde-li o vláknité prachy, na počet vláken.cm-3.
• při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice, jimiž jsou týdenní expozice rozdělené jinak než na 5 osmihodinových směn, jiný počet směn za pracovní týden než 5 a proměnlivý počet hodin za sledované období, tj. týden, 30 kalendářních dnů nebo delší dobu, se pro zařazení práce do kategorie druhé a třetí použije hodnocení expozice prachu podle celotýdenního časově váženého průměru koncentrací, pokud celosměnová průměrná koncentrace v žádném z pracovních dnů nepřekročí trojnásobek hodnoty PEL

Kategorie

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby vykonávající tuto práci exponovány prachu, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než 30 % hodnoty PEL stanoveného pro tento druh prachu právním předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci10), hodnotu PEL však nepřekračují.
Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány prachu, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než hodnota PEL pro tento druh prachu stanoveného právním předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci10), avšak nepřekračují jeho trojnásobek.
Do čtvrté kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány prachu, jehož koncentrace jsou vyšší, než je uvedeno pro třetí kategorii.

Vzdělání a praxe v oboru HYGIENY PRÁCE

Odborníci s ATESTACÍ v oboru Vám poradí v odborných otázkách v dle platné legislativy a zkušeností.

MĚŘENÍ na míru. KATEGORIZACE PRACÍ na přání.

Pošlete nám Email: mertex@mertexlab.cz

Postup poptávky - kontaktní formulář

1.

Pošlete nám svou poptávku

Pošlete nám poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte s jakýmkoli dotazem. Ochotně vám poradíme.

2.

Zašleme vám vypracovanou nezávaznou cenovou nabídku

Budete-li s cenovou nabídkou spokojeni a bude-li vám vyhovovat, stačí ji pouze potvrdit a zaslat zpět.

3.

Termín měření

Po obdržení potvrzené cenové nabídky vám zašleme termín měření, ve který vám přijedeme dané měření provést. Poté vypracujeme protokoly, které vám ihned zašleme.

Vyplňte kontaktní formulář

    Naše služby